SMS Brandname bắt buộc PHẢI đăng ký nội dung mẫu với Nhà cung cấp dịch vụ trước khi gửi.

logodhxd TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Phòng Thông tin & Truyền thông
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kính gửi các Khoa/Phòng/Ban !
Từ 01/6/2020, các nhà mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel sẽ bắt đầu kiểm soát nội dung tin nhắn thương hiệu SMS Brandname.
Do vậy, các đơn vị sử dụng tin nhắn thương hiệu SMS Brandname bắt buộc phải đăng ký MẪU nội dung tin nhắn trước khi gửi để nhà mạng xét duyệt nội dung tin nhắn, tránh tình trạng khi các đơn vị thực hiện tin nhắn mà không gửi đi được.
brandnameThực hiện theo yêu cầu của nhà mạng, Phòng TT&TT đề nghị các Khoa/Phòng/Ban đăng ký MẪU nội dung tin nhắn thường xuyên sử dụng (không hạn chế số lượng mẫu) theo file đính kèm gửi về Phòng TT&TT (tttt@nuce.edu.vn) tập hợp và chuyển yêu cầu cho bên nhà mạng trước ngày 30/6/2020. 

 

Trong trường hợp tin nhắn muốn gửi có nội dung khác với các nội dung MẪU đã đăng ký, đề nghị các đơn vị gửi nội dung cần nhắn tin cho Phòng TT&TT trước 01 ngày để phòng đăng ký với bên nhà mạng.

Trân trọng cảm ơn.

Những tài khoản đang sử dụng tại ĐHXD: DHXD_HCTH; DHXD_K.CNTT; DHXD_K.MT; DHXD_K.KTQL; DHXD_K.CKXD; DHXD_K.CD; DHXD_K.XDDD; DHXD_K.KTQH; DHXD_K.CTB; DHXD_K.VLXD; DHXD_K.CTT; DHXD_K.SDH; DHXD_K.PFIEV; 

https://ads.vinaphone.com.vn/Agent/Login.aspx