Giới thiệu Trung tâm Công nghệ Thông tin và Cơ sở dữ liệu

Giới thiệu

Trung tâm CNTT&CSDL được thành lập theo QĐ số 1030/QĐ-ĐHXD ngày 01 tháng 11 năm 2021

Chức năng

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý hệ thống CNTT và cơ sở dữ liệu của Trường

Nhiệm vụ, quyền hạn

 • Quản lý hệ thống hạ tầng CNTT toàn Trường.
 • Quản lý hệ thông thông tin của Trường.
 • Quy hoạch, đề xuất mở rộng hạ tầng, dịch vụ CNTT dùng chung.
 • Xây dựng, duy trì, nâng cấp và vận hành kỹ thuật hệ thống công thông tin điện
  tử của Nhà trường.
 • Lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động của Trường.
 • Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Trung tâm và là đầu môi đại
  điện cho cá nhân của Trung tâm quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề
  xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên
  chức, lao động hợp đồng của Trung tâm theo đúng quy định của Trường.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công
  tác của Trung tâm.
 • Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu được phép thừa
  lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó
  Giám đốc Trung tâm được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng
  uỷ quyền.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhân sự hiện nay của Trung tâm gồm:

STT TRÌNH ĐỘ HỌ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 ThS Hoàng Nam Thắng Giám đốc thanghn@huce.edu.vn
2 CN Trần Văn Quang Phụ trách hạ tầng mạng, máy chủ quangtv@huce.edu.vn
3 CN Nguyễn Việt Phương Phụ trách HelpDesk phuongnv1@huce.edu.vn 
4 KS Nguyễn Trọng Nghĩa Hỗ trợ quản lý hạ tầng mạng, máy chủ nghiant@huce.edu.vn
5   Phạm Quốc Túy Cộng tác viên tuypq@huce.edu.vn
6   Mai Đức Tùng Cộng tác viên tungmd@huce.edu.vn

 

Liên hệ

 • Văn phòng: phòng 101 nhà H1
 • Điện thoại: 024.3863.0001
 • Email: ttcntt@huce.edu.vn