Giới thiệu Trung tâm Công nghệ Thông tin và Cơ sở dữ liệu

Giới thiệu

Trung tâm CNTT&CSDL được thành lập theo QĐ số 1030/QĐ-ĐHXD ngày 01 tháng 11 năm 2021

Chức năng

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý hệ thống CNTT và Cơ sở Dữ liệu của Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội

Quản lý và vận hành Phòng thực hành tin học tầng 4 Nhà Thí Nghiệm với 5 phòng máy tính có tổng số hơn 300 máy tính hoạt động liên tục phục vụ việc giảng dạy và thực hành của sinh viên trong toàn trường.

Nhiệm vụ, quyền hạn

 • Quản lý hệ thống hạ tầng CNTT toàn Trường.
 • Quản lý hệ thống thông tin của Trường.
 • Quy hoạch, đề xuất mở rộng hạ tầng, dịch vụ CNTT dùng chung.
 • Xây dựng, duy trì, nâng cấp và vận hành kỹ thuật hệ thống cổng thông tin điện tử của Nhà trường.
 • Lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động của Trường.
 • Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Trung tâm và là đầu mối đại điện cho cá nhân của Trung tâm quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm theo đúng quy định của Trường.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Trung tâm.
 • Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Giám đốc Trung tâm được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 • Quản lý và vận hành hệ thống mạng, hệ thống máy tính trên phòng thực hành tin học hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu sử dụng, giảng dạy và thực hành của sinh viên toàn trường.
 • Hỗ trợ cài đặt các phần mềm trên các máy tính và hướng dẫn giảng viên sử dụng các phần mềm thu bài, gửi bài, giảng bài.

Danh sách Cán bộ của Trung tâm gồm:

STT TRÌNH ĐỘ HỌ TÊN CHỨC VỤ & NHIỆM VỤ EMAIL
1 ThS Hoàng Nam Thắng Giám đốc - Quản lý chung  thanghn@huce.edu.vn
Bộ phận kỹ thuật
2 CN Trần Văn Quang Phụ trách quản lý chung hạ tầng mạng, máy chủ toàn trường và các phòng máy tại Phòng thực hành tin học quangtv@huce.edu.vn
3 KS Trần Quốc Việt Chuyên gia, quản lý hạ tầng mạng, máy chủ, các máy tính trên phòng thực hành tin học. Cài đặt phần mềm, sửa chữa phần cứng máy tính. viettq2@huce.edu.vn
4 KS Nguyễn Trọng Nghĩa Quản lý hạ tầng mạng, máy chủ, cài đặt phần mềm, phần cứng máy tính nghiant@huce.edu.vn
Bộ phận hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi số
5 CN Nguyễn Việt Phương Phụ trách chung các vấn đề HelpDesk, giải đáp thông tin cho giảng viên, sinh viên toàn trường. Thực hiện công tác chuyển đổi số. phuongnv1@huce.edu.vn 
6 ThS Vương Thị Dung Phụ trách HelpDesk, hỗ trợ giải đáp thông tin cho giảng viên, sinh viên toàn trường. Thực hiện công tác chuyển đổi số. dungvt2@huce.edu.vn
7 KS Phạm Quốc Túy Tham gia thực hiện công tác chuyển đổi số trong toàn trường. Thực hiện phối hợp chuyển giao các phần mềm chuyển đổi số tới các đơn vị trong toàn trường tuypq@huce.edu.vn
8 KS Nguyễn Thị Thanh Hải Phụ trách HelpDesk, hỗ trợ giải đáp thông tin cho giảng viên, sinh viên toàn trường. Thực hiện công tác chuyển đổi số.

haintt@huce.edu.vn

Bộ phận Quản lý và phụ trách kỹ thuật tại Phòng thực hành Tin học Tầng 4 Nhà Thí Nghiệm
9 CN Dương Thị Hương Quản lý các phòng máy tính, phụ trách kỹ thuật trực tiếp giúp sinh viên và giảng viên tại phòng thực hành tin học. Huongdt@huce.edu.vn
10 KS Trần Việt Phương Quản lý các phòng máy tính, phụ trách kỹ thuật trực tiếp giúp sinh viên và giảng viên tại phòng thực hành tin học. phuongtv@huce.edu.vn

Liên hệ

 • Văn phòng: phòng 101 nhà H1
 • Điện thoại: 024.3863.0001
 • Email: ttcntt@huce.edu.vn