Hướng dẫn xuất danh sách sinh viên đạt học bổng trên phần mềm PMT-EMS Education

Hướng dẫn xuất danh sách sinh viên đạt học bổng trên phần mềm PMT-EMS Education

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Bước 2: Vào menu Học vụ sinh viên -> Quàn lý học bổng - danh hiệu -> Phân bổ tiền sinh viên đạt học bổng theo khoa

Bước 4: Chọn các thông tin cần xuất 

Ví dụ: Đợt, Học bổng (Khuyến khích học tập), Cơ sở, khóa học, khoa ...

Click Tìm Kiếm để hiển thị danh sách sinh viên

Bước 5: Chọn Xuất Excel 

Bước 6: Chọn vị trí lưu file, nhập tên file và click Save