TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Cơ Sở Dữ Liệu gửi  các file cài đặt ở 2 link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1zx6TOyGAzIJGwRYaomGZTKtdG3E9qgcw/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1yXWxpCLpYOwgkRfxSpkyPV1CVsAv7YRG/view?usp=drive_link

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ (DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2,3)  xin vui lòng xem tại đây

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ ((DÀNH CHO CÁN BỘ HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ, CÁC VIỆN TRỰC THUỘC NHÀ TRƯỜNG))  xin vui lòng xem tại đây: