Hướng dẫn sử dụng cổng hành chính điện tử - EOFFICE

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cổng hành chính điện tử(HUCE) - EOFFICE

 

Video Hướng dẫn sử dụng cổng hành chính điện tử - EOFFICE - module lịch công tác

 

Video Hướng dẫn sử dụng cổng hành chính điện tử - EOFFICE - module văn bản đi

 

Video Hướng dẫn sử dụng cổng hành chính điện tử - EOFFICE - module văn bản đến