(HUCE) Hướng dẫn tính điểm tổng kết năm học trên phần mềm PMT-EMS Education

(HUCE) Hướng dẫn tính điểm tổng kết năm học trên phần mềm PMT-EMS Education

Bước 1: Đăng nhập phần mềm PMT-EMS Education

 

Bước 2: Trên các menu chức năng chọn Học vụ sinh viên -> Quản lý tiến độ học tập -> Tổng kết năm học theo bậc

 

Bước 3: Trên màn hình chức năng sử dụng các bộ lọc bên trái và click Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin sinh viên cần tính điểm tổng kết năm học

Bước 4: Tích chọn sinh viên cần tính điểm (Có thể tích chọn All) và click Tính điểm TB 

Bước 5: Ấn Lưu để lưu kết quả hoặc Xuất excel để xuất danh sách điểm của sinh viên