(HUCE) Hướng dẫn xuất bảng điểm tổng kết học kỳ (bao gồm điểm chi tiết các môn)

 

(HUCE) Hướng dẫn xuất bảng điểm tổng kết học kỳ (bao gồm điểm chi tiết các môn)

Bước 1: Đăng nhập phần mềm 

 

 

Bước 2: Truy cập Menu Học vụ sinh viên -> Quản lý tiến độ học tập -> Tổng kết học kỳ theo bậc 

Bước 3: Tại màn hình Tổng kết học kỳ theo bậc -> Click In bảng điểm chi tiết

Bước 4: Tìm kiếm lớp cần xuất và di chuyển sang ô Danh sách lớp đã được chọn

Bước 5: Tại ô Danh sách lớp đã được chọn -> Tích chọn lớp cần xuất và ấn xuất excel