Cập nhật trạng thái các đơn vị đã gửi lại thông tin update Danh bạ CBVC (nội bộ)