Để vào được hệ thống cms.nuce.edu.vn yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập bằng email @nuce.edu.vn mà Trường đã cấp

Để vào được hệ thống 👉cms.nuce.edu.vn👈 yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập bằng email @nuce.edu.vn mà Trường đã cấp, với SV các bước chi tiết như sau:

📌Bước 1: Nếu bạn chưa có tài khoản hoặc thông tin Password đăng nhập hãy chủ động liên hệ với thầy cô Giáo vụ Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, hoặc cán bộ lớp để lấy thông tin (Tất cả các tài khoản từ K62-K64 được reset pass đồng loạt lúc 18h ngày 28/3/2020, các khoá từ K61 về trước sẽ được khởi tạo mới).

📌Bước 2: Nếu đã lấy thông tin ở Bước 1 nhưng có vấn đề về Login email ten+mssv@nuce.edu.vn thì vào trang này: https://tinyurl.com/tonghop-emailsv-loidangnhap để gửi yêu cầu để Bộ phận Kỹ thuật xử lý (nên dùng máy bàn hoặc laptop). Sau khi Bộ phận kỹ thuật kiểm tra và xử lý tài khoản, password sẽ được reset lại chính là mật khẩu mà bạn mới nhận được từ Bước 1.

📌Bước 3: Sau khi đăng nhập được email ten+mssv@nuce.edu.vn để vào được cms.nuce.edu.vn bạn nên đọc qua và làm theo hướng dẫn ở trang này: https://ttcntt.huce.edu.vn/huong-dan-dang-nhap-cms-nuce-edu-vn