Hướng dẫn học online bằng Microsoft Teams dành cho sinh viên

Hướng dẫn dạy và học online bằng Microsoft Teams (Tài liệu sinh viên)

1. Hướng dẫn đăng nhập

Sinh viên truy cập đường dẫn https://sinhvien.huce.edu.vn/

Sinh viên có thể đăng nhập bằng 2 cách:

Cách 1: Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản Sinh Viên do nhà trường cung cấp. Trong trường hợp sinh viên đăng nhập lần đầu tài khoản mặc định có dạng:

            Tài khoản: Mã Sinh Viên

            Mật Khẩu: Ngày Sinh bao gồm 8 chữ số (Ví dụ: 08/02/1998 => 08021998)

Cách 2: Sinh viên đăng nhập bằng SSO Office 365

  • Click vào  để chọn phương thức đăng nhập SSO Office 365
  • Sinh viên nhập tài khoản và mật khẩu Office 365 để đăng nhập

2. Hướng dẫn tham gia lớp học

Sinh viên chọn Lịch học theo tuần để theo dõi các lịch học trong tuần.

Trên màn hình hiển thị lịch học của sinh viên. Khi giảng viên đã khởi tạo phòng học hệ thống hiển thị nút . Sinh viên chọn  để vào lớp học.

 

 Sinh viên chọn nền tảng sử dụng Microsoft teams.

  • Chọn  để sử dụng trên nền tảng Web.
  • Chọn  để sử dụng trên App Microsoft Teams.