Phòng TT&TT đã xử lý

- Block và xoá: 219 Email sai NDTH, có quyết định thôi học chuyển trường (Đã thông báo, gửi email trước 01 tháng)
- Block và thu hồi: 266 Email sinh viên có quyết định ra Trường đầu năm 2020.
- Tiếp tục xử lý một số email có nghi vấn bị chiếm quyền...
- Khởi tạo các tài khoản K65 và gửi thông tin mật khẩu đến số điện thoại cá nhân.