Tài liệu hướng dẫn sử dụng dạy và học Online bằng Microsoft Teams ( TL dành cho Giảng viên)

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Cơ sở Dữ liệu kính gửi các Giảng Viên Tài liệu hướng dẫn sử dụng dạy và học Online bằng Microsoft Teams dành cho Giảng viên.

 Xin vui lòng đọc tại đây: