Tài liệu hướng dẫn sử dụng Eoffice - Hành chính điện tử (Mục Giao việc) dành cho đối tượng lãnh đạo các đơn vị cấp 2.