Thông báo V/v cấp chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

Thông báo số 436/TB-ĐHXDHN về việc triển khai thực hiện cấp chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính giao dịch điện tử.

Link đăng ký mẫu chữ ký: https://forms.gle/FbpP64FUkoyUczPx5