Thông báo về việc tập huấn chứng thư số - chữ ký số đợt 2 dành cho các thầy cô là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội