Thông báo về việc thu hồi địa chỉ thư điện tử ( sinh viên có quyết định ra trường trước ngày 10/08/2022)