Phòng Thông tin và Truyền thông tiến hành rà soát xoá bỏ hàng loạt email sai NDTH