SMS Brandname bắt buộc PHẢI đăng ký nội dung mẫu với Nhà cung cấp dịch vụ trước khi gửi